Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

zak 2022 regulamin

Tematyka tegorocznego konkursu nawiązuje do historycznego wydarzenia, jakim było powstanie Diecezji Opolskiej. W dniu 28 czerwca 1972 roku papież Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae coetus” erygował Diecezję Opolską, która została włączona do metropolii wrocławskiej, a w 1992 do katowickiej. Nasza diecezja (biskupstwo), podobnie jak każda inna, składa się z parafii, w których jako osoby wierzące żyjemy na co dzień. W każdej diecezji nad organizacją życia religijnego wiernych czuwa biskup ordynariusz wraz z biskupami pomocniczymi.

W jaki sposób Kościół lokalny – parafia i diecezja – pomaga nam być bliżej Boga i bliżej człowieka? To ważne pytanie w kontekście zbliżającej się rocznicy ustanowienia naszej diecezji. W tym jubileuszowym czasie chcemy w sposób szczególny pamiętać o tym, że wspólnota Kościoła towarzyszy nam od narodzin, wspiera nas, karmi Słowem Bożym, Ciałem i Krwią Chrystusa, zbliża do Boga i uczy, jak dawać chrześcijańskie świadectwo wobec innych. Nasza droga wiary rozpoczyna się od chrztu – sakramentu, poprzez który stajemy się dziećmi Bożymi i jesteśmy włączeni we wspólnotę Kościoła. Na tym jednak rola Kościoła w zbliżaniu nas do Boga i do drugiego człowieka się nie kończy. Potem następują kolejne kroki, dzięki którym nasza osobista relacja z Trójcą Świętą rozwija się i pogłębia. W pierwszym rzędzie służą temu sakramenty: Eucharystia, sakrament Pokuty i pojednania, Bierzmowanie i inne, lecz nasz związek z Kościołem nie ogranicza się tylko do przyjmowania sakramentów. Wraz z innymi braćmi i siostrami w Chrystusie uczestniczymy w nabożeństwach, rekolekcjach, pielgrzymkach, a także w szkolnej katechezie, gdzie poznajemy kim jest Pan Bóg, uczymy się różnorodnych form modlitwy i tego, jak kochać drugiego człowieka. Z biegiem czasu poznajemy też, jak funkcjonuje nasza wspólnota parafialna, kto stoi na jej czele, kto ją tworzy, jakie spełnia zadania i staramy się odnaleźć swoje miejsce w jej życiu.

Dowiadujemy się także, że parafia jest częścią większego obszaru, który określany jest mianem diecezji, nad którą czuwa biskup ordynariusz wraz z biskupami pomocniczymi. Do głównych instytucji naszej diecezji należą: kuria diecezjalna, sąd diecezjalny, seminarium duchowne, muzeum diecezjalne, księgarnia św. Krzyża, Radio Doxa i inne. Na terenie diecezji mieszczą się także domy zakonne, sanktuaria, działają w niej ruchy i stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty modlitewne i wiele innych instytucji, które pełnią ważne zadania służące wiernym i organizujące życie chrześcijańskie diecezjan. Niektóre z wyżej wymienionych bardziej ukierunkowane są na to, by rozwijać i pogłębiać naszą relację z Trójjedynym Bogiem (np. wspólnoty modlitewne, sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe), inne z kolei byśmy w sposób praktyczny mogli okazywać miłość drugiemu człowiekowi (np. Caritas, Dom Nadziei, Fundacja Ochrony Życia, szkolne i parafialne koła wolontariatu). Nie sposób też nie zwrócić uwagi na fakt, iż z terenu naszej diecezji pochodzi wielu znamienitych świętych i błogosławionych, m.in. św. Jacek Odrowąż, bł. Bronisława i bł. Czesław, bł. Maria Merkert, bł. Alojzy Liguda, bł. Józef Cebula, a także zauważyć, iż w 1983 roku Kościół opolski miał przywilej gościć na Górze Świętej Anny papieża Jana Pawła II.

formularzZGŁOSZENIA NA KONKURS

Zgłoszenie szkoły do DKWR – ŻAK 2022 odbywa się tylko drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszeń można dokonywać do 30 września 2021 r. w następujący sposób:
1. należy kliknąć w poniższy link (zapisy zgodnie z regulaminem były możliwe do 30 września br.)
2. wybrać i zaznaczyć właściwy konkurs
3. wypełnić poszczególne pola formularza
4. po wypełnieniu kliknąć na dole formularza w ikonkę „PRZEŚLIJ”
5. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że szkoła została zgłoszona do udziału w wybranym konkursie.

Po zgłoszeniu szkoły do konkursu, na podany w zgłoszeniu adres szkoły zostaną wysłane pocztą (ok. 10-15 października) materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego.

warsztatLITERATURA DO KONKURSU

Etap szkolny

KLASY IV – VI

- Pismo Święte: Mt 5,1-16; Mt 13,1-23
- Historia Diecezji Opolskiej pdf icon
- Sanktuarium Matki Boskiej Opolskiej pdf icon
- Sanktuarium św. Anny pdf icon
- Sanktuarium św. Jacka pdf icon
- Sanktuarium św. Rity pdf icon

KLASY VII – VIII

- Pismo Święte: Mt 5,1-16; Mt 13,1-23; Dz 2,42-47
- Historia Diecezji Opolskiej pdf icon
- Sanktuarium Matki Boskiej Opolskiej pdf icon
- Sanktuarium św. Anny pdf icon
- Sanktuarium św. Jacka pdf icon
- Sanktuarium św. Rity pdf icon

Obowiązuje tekst Pisma Świętego (wydanie V) – bez wstępów i bez przypisów. Na każdym etapie konkursu obowiązuje literatura tylko z danego etapu. Literatura do etapu rejonowego zostanie podana w późniejszym terminie.

Etap rejonowy

KLASY IV–VI

- Pismo Święte: Mt 13,24-52
- Św. Anna – patronka Diecezji Opolskiej pdf icon
- Życiorys św. Jacka pdf icon
- Caritas Diecezji Opolskiej pdf icon
- Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę pdf icon

KLASY VII–VIII

- Pismo Święte: Mt 13,24-52; Dz 4,32-37
- Św. Anna – patronka Diecezji Opolskiej pdf icon
- Życiorys św. Jacka pdf icon
- Caritas Diecezji Opolskiej pdf icon
- Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę pdf icon
- Katedra pdf icon

Obowiązuje tekst Pisma Świętego (wydanie V) – bez wstępów i bez przypisów. Na każdym etapie konkursu obowiązuje literatura tylko z danego etapu. Literatura do etapu finałowego zostanie podana w późniejszym terminie.

Etap finałowy

KLASY IV–VI

- Pismo Święte: Kpł 25, 1–12;  Łk 4, 16-30;  Mt 10,1-16
- Bł. Czesław – patron Diecezji Opolskiej pdf icon
- Bł. Bronisława – patronka Diecezji Opolskiej pdf icon
- Rok Jubileuszowy w Starym Testamencie pdf icon
- Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy pdf icon
- Stowarzyszenie „Barka” w Strzelcach Op. pdf icon
- Wywiad z ks. J. Krawcem pdf icon
- Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia pdf icon
- Dom Nadziei w Opolu pdf icon

Obowiązuje tekst Pisma Świętego (wydanie V) – bez wstępów i bez przypisów. Na każdym etapie konkursu obowiązuje literatura tylko z danego etapu.

KLASY VII–VIII

- Pismo Święte: Kpł 25, 1–12;  Łk 4, 16-30;  Mt 10, 1 – 11,1
- Bł. Czesław – patron Diecezji Opolskiej pdf icon
- Bł. Bronisława – patronka Diecezji Opolskiej pdf icon
- Rok Jubileuszowy w Starym Testamencie pdf icon
- Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy pdf icon
- Stowarzyszenie „Barka” w Strzelcach Op. pdf icon
- Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia pdf icon
- Dom Nadziei w Opolu pdf icon
- You Cat, str. 85-91 pdf icon

Obowiązuje tekst Pisma Świętego (wydanie V) – bez wstępów i bez przypisów. Na każdym etapie konkursu obowiązuje literatura tylko z danego etapu.

przelewREGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp

1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2022 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu.
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.
3. Temat konkursu: „Bliżej Boga, bliżej człowieka”.
4. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości Pisma Świętego oraz zapoznanie z historią i dziejami Diecezji Opolskiej,
• uczczenie jubileuszu 50-lecia ustanowienia biskupstwa w Opolu,
• inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Kościoła opolskiego,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów.
5. Uczestnictwo uczniów w konkursie jest bezpłatne.
6. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. W czasie trwania konkursu uczniowie podzieleni są na dwie grupy: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Wymienione grupy mają oddzielnie wyznaczoną literaturę oraz na każdym etapie konkursu otrzymują zestaw pytań przeznaczony dla danej grupy.
7. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka.
8. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i finałowym (diecezjalnym).
9. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.

Terminarz

10. Termin eliminacji szkolnych dla obydwu grup:
• 19 października 2021 r.
11. Termin etapu rejonowego dla obydwu grup:
• 9 grudnia 2021 r.
12. Termin finału diecezjalnego dla obydwu grup:
• 30 marca 2022 r.

13. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi – przyznajemy tylko pełne punkty, nie stosujemy punktów ułamkowych.
14. W przypadku, gdy uczeń w teście poprawia odpowiedź błędną – dotyczy pytań z możliwością wyboru odpowiedzi a), b), c) – odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem, w przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
15. Wyniki poszczególnych etapów konkursu publikowane będą na stronie www.wk.diecezja.opole.pl (zakładka: Konkursy/ŻAK) w terminach:
- do czternastu dni od zakończenia etapu szkolnego,
- do siedmiu dni od zakończenia etapu rejonowego,
- do siedmiu dni od zakończenia finału diecezjalnego.
16. DKWR Żak jest konkursem kuratoryjnym (dot. województwa opolskiego i śląskiego).

II. Etap szkolny

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową, która w oparciu o przesłany test z kluczem odpowiedzi ocenia prace uczniów.
3. Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół etapu szkolnego, formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni roboczych od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

III. Etap rejonowy

1. Etap rejonowy przeprowadzany jest w miejscach wyznaczonych przez Organizatora konkursu.
2. Za przebieg etapu rejonowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez Organizatora, które upoważnione są do powołania Rejonowej Komisji Konkursowej.
3. Rejonowa Komisja Konkursowa w oparciu o otrzymany test z kluczem odpowiedzi ocenia prace uczniów biorących udział w etapie rejonowym, a następnie przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do finału diecezjalnego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni roboczych od zakończenia etapu rejonowego (decyduje data stempla pocztowego).
4. Do diecezjalnego finału kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

IV. Etap finałowy

1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału diecezjalnego.
2. FINALISTĄ konkursu jest każdy uczestnik etapu finałowego.
3. LAUREATEM konkursu jest uczestnik etapu finałowego, który w finale uzyskał co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
4. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z trzech kolejnych etapów konkursu.

V. Nagrody i wyróżnienia

1. Wszyscy finaliści DKWR ŻAK 2022 wraz z katechetami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań odbywa się podczas uroczystej gali, w której uczestniczą wszyscy LAUREACI konkursu wraz ze swoimi katechetami.
3. Podczas gali w sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci konkursu, którzy w każdej grupie zajęli trzy pierwsze miejsca.