Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

legitymacja wizytatoraPracę Wydziału Katechetycznego wspierają mianowani przez Biskupa Opolskiego wizytatorzy katechetyczni, którzy odpowiadają za jakość i właściwy kształt katechizacji od strony merytoryczno-organizacyjnej. Wizytatorzy pełnią swoją służebną misję katechetyczną dla dobra katechetów i dla dobra całej wspólnoty Kościoła diecezjalnego. Wizytatorzy w ramach działalności diagnostyczno-oceniającej dokonują systematycznej kontroli przestrzegania prawa i wypełniania obowiązków związanych z katechetyczną posługą Słowa Bożego, a także gromadzą informacje o pracy nadzorowanych katechetów.

W diecezji opolskiej każdy wizytator posiada legitymację służbową.

Niniejsza legitymacja potwierdza akt mianowania wizytatora nauki religii zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych” z dnia 14 kwietnia 1992 r. (por. Dz. U. Nr 36 z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późniejszymi zmianami). Osoba posiadająca ważną legitymacje została mianowana przez Biskupa Opolskiego wizytatorem nauki religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych na terenie diecezji opolskiej.

Wykaz wizytatorów  pdf icon

Base

This section shows the base look of all HTML elements on your page.


Headings

Use the <h1> to <h6> elements to define your headings.

h1. Heading 1

h2. Heading 2

h3. Heading 3

h4. Heading 4

h5. Heading 5
h6. Heading 6

Text-level semantics

The following list gives you a short overview of the most commonly used text-level semantics and how to utilize them.

Element Description
<a> Turn text into hypertext using the a element.
<em> Emphasize text using the em element.
<strong> Imply any extra importance using the strong element.
<code> Define inline code snippets using the code element.
<del> Mark document changes as deleted text using the del element.
<ins> Mark document changes as inserted text using the ins element.
<mark> Highlight text with no semantic meaning using the mark element.
<abbr> Define an abbreviation using the abbr element with a title.
<dfn> Define a definition term using the dfn element with a title.
<small> De-emphasize text for small print using the small element.

Horizontal rule

Create a horizontal rule by using the <hr> element. The greyish line below each section here in the Typography page is an example.


Blockquotes

For quoting multiple lines of content from another source within your document, use the <blockquote> element.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Someone famous
<blockquote>
  <p>Quotation</p>
  <small>Source</small>
</blockquote>

Code blocks

For multiple lines of code, use the <pre> element which defines preformatted text. It creates a new text block that preserves spaces, tabs and line breaks. Nest a <code> element inside to define the code block.

IMPORTANTBe sure to escape any angle brackets in the code for proper rendering.

<pre>
  <code>...</code>
</pre>

Lists

Create an unordered list using the <ul> element and the <ol> element for ordered lists. The <li> element defines the list item.

 • Item 1
 • Item 2
  • Item 1
  • Item 2
   • Item 1
   • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 1. Item 1
 2. Item 2
  1. Item 1
  2. Item 2
   1. Item 1
   2. Item 2
 3. Item 3
 4. Item 4
<ul>
  <li>...</li>
  <li>...
    <ul>
      <li>...</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
<ol>
  <li>...</li>
  <li>...
    <ol>
      <li>...</li>
    </ol>
  </li>
</ol>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the lists. You will find more details here.


Description lists

Create a description list using the <dl> element. Use <dt> to define the term and <dd> for the description.

Description lists
A description list defines terms and their corresponding descriptions.
This is a term
This is a description.
This is a term
This is a description.
<dl>
  <dt>...</dt>
  <dd>...</dd>
</dl>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the description lists. You will find more details here.


Tables

You can easily create tables using the <table> element. Use <thead> to define the table headings, <tfoot> to define the table footers and <tbody> to define the table body.

Table Heading Table Heading Table Heading
Table Footer Table Footer Table Footer
Table Data Table Data Table Data
Table Data Table Data Table Data
Table Data Table Data Table Data

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>...</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>...</td>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr>
      <td>...</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the tables. You will find more details here.


Form

You can easily create forms that contain different elements like <legend>, <input>, <select>, etc.

Form
<form>
  <fieldset>
    <legend>...</legend>
    <input type="text" placeholder="">
    <input type="password" placeholder="">
    <select>
      <option>...</option>
      <option>...</option>
    </select>
  </fieldset>
</form>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the forms. You will find more details here.

Grid

This section shows how you can create different grids layouts with columns and rows.


Gantry5 Grid System

Gantry5 comes with its own CSS framework called "Nucleus". It is based on the Flexbox model and therefore is really flexible and allows you to build advanced layouts.

Block 1
Block 2
Block 3

<div class="g-grid">
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

Gantry5 grid system or better said "Nucleus" grid system does not have a grid gutter, it uses the .g-content class instead.

As you can see in the above example, all 3 blocks are surrounded by empty space. This empty space comes from the .g-content class which adds some margin and padding to the element.

We have added a utility class to the template which takes care of the unnecessary spacing and makes the whole grid looks more natural. The utility class is called .g-gutter.

Block 1
Block 2
Block 3

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

"Nucleus" comes with another very useful class called .size-# where # is the percentage of the whole width of the grid a particular element should occupy.

Block 1
Block 2
Block 3

Block 1
Block 2
Block 3

Block 1
Block 2

Block 1
Block 2

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-60">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-60">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block size-25">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-75">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

UIkit Grid System

The grid system of UIkit follows the mobile-first approach and accomodates up to 10 grid columns. It uses units with predefined classes inside each grid, which define the column width.

To create the grid container, add the .uk-grid class to a parent element. Add one of the .uk-width-* classes to child elements to determine, how the units shall be sized. The grid supports 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 10 unit divisions.

.uk-width-1-3
.uk-width-1-3
.uk-width-1-3
.uk-width-1-2
.uk-width-1-2
.uk-width-3-10
.uk-width-7-10

<div class="uk-grid">
  <div class="uk-width-1-2">...</div>
  <div class="uk-width-1-2">...</div>
</div>

NOTEYou can find more information about the UIkit Grid System here.

Buttons

This section shows the different button styles and classes you can use.


Default Buttons

Default Button Dark Button Empty Button

<a href="#" class="button">Default Button</a>
<a href="#" class="button dark">Dark Button</a>
<a href="#" class="button empty">Empty Button</a>

Button Colors

Button Grey Button Green Button Orange Button Purple Button Blue

<a href="#" class="button button-grey">Button Grey</a>
<a href="#" class="button button-green">Button Green</a>
<a href="#" class="button button-orange">Button Orange</a>
<a href="#" class="button button-purple">Button Purple</a>
<a href="#" class="button button-blue">Button Blue</a>

Button Icons

Default Button Dark Button Empty Button Button Green Button Purple

<a href="#" class="button"><i class="fa fa-fw fa-download"></i> Default Button</a>
<a href="#" class="button dark"><i class="fa fa-fw fa-star"></i> Dark Button</a>
<a href="#" class="button empty"><i class="fa fa-fw fa-lock"></i> Empty Button</a>
<a href="#" class="button button-green"><i class="fa fa-fw fa-clock-o"></i> Button Green</a>
<a href="#" class="button button-purple"><i class="fa fa-fw fa-arrows"></i> Button Purple</a>

Button Sizes

Button XLarge Button Large Button Medium Button Small Button XSmall

<a href="#" class="button button-xlarge">Button XLarge</a>
<a href="#" class="button dark button-large">Button Large</a>
<a href="#" class="button empty button-medium">Button Medium</a>
<a href="#" class="button button-green button-small">Button Small</a>
<a href="#" class="button button-purple button-xsmall">Button XSmall</a>

Button Block

Default Button
Dark Button
Empty Button

<a href="#" class="button button-block">Default Button</a>
<a href="#" class="button dark button-block">Dark Button</a>
<a href="#" class="button empty button-block">Empty Button</a>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the buttons. You will find more details here.

Alerts

This section shows the different alert styles and classes you can use.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

<p class="alert alert-success">...</p>
<p class="alert alert-info">...</p>
<p class="alert alert-warning">...</p>
<p class="alert alert-error">...</p>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the alerts. You will find more details here.

Modal

This section shows how easy it is to use modals.

The modal component consists of an overlay, a dialog and a close button.

Class Description
<.uk-modal> Add this class to a <div> element to create the dialog container and an overlay that blanks out the page. It is important to add an id to indicate the element for toggling.
<.uk-modal-dialog> Add this class to a child <div> element to create the dialog box.
<.uk-modal-close> Add this class to an <a> or <button> element to create a close button within the dialog box. We recommend adding the .uk-close class from the Close component to give the button a proper styling, though you can also use text or an image.

You can use any element to toggle a modal dialog. An <a> element needs to be linked to the modal's id. To enable the necessary JavaScript, add the data-uk-modal attribute. If you are using another element, like a button, just add the data-uk-modal="{target:'#ID'}" attribute to target the modal's id.

Open

<!-- This is an anchor toggling the modal -->
<a href="#my-id" data-uk-modal>...</a>

<!-- This is a button toggling the modal -->
<button class="button" data-uk-modal="{target:'#my-id'}">...</button>

<!-- This is the modal -->
<div id="my-id" class="uk-modal">
  <div class="uk-modal-dialog">
    <a class="uk-modal-close uk-close"></a>
    ...
  </div>
</div>

NOTEYou can find more details and options about the modals here.

Lightbox

This section shows how easy it is to create a fancy lightbox for images and videos.

To apply this component, add the data-uk-lightbox attribute to an anchor linking to the image you wish to display. If a title attribute exists it will be displayed as a caption for the lightbox.

Open lightbox

<a href="/my-image.jpg" data-uk-lightbox title="">...</a>

You can link multiple images to the same lightbox and switch between them from within the lightbox, thus creating a gallery. Just add the {group:'my-group'} option to the data attribute of each item using the same name on all items that you want to group.

<a href="/" data-uk-lightbox="{group:'my-group'}">...</a>

A lightbox is not restricted to images. Other media, like videos, can be displayed inside a lightbox and it will automatically generate the correct output by evaluating your path.

Image MP4 Vimeo YouTube

NOTEYou can find more details and options about the lightbox here.

Tooltip

This section shows how easy it is to create a nicely looking tooltip.

To create a tooltip, add the data-uk-tooltip attribute to an element. You also need to add a title attribute, whose value will represent your tooltip's text.

Hover me

<button class="button" data-uk-tooltip title="">...</button>
<span data-uk-tooltip title="">...</span>

Add one of the following options to the data-uk-tooltip attribute to adjust the tooltip's alignment.

Attribute Description Example
<pos:'top'> Aligns the tooltip to the top.
<pos:'top-left'> Aligns the tooltip to the top left.
<pos:'top-right'> Aligns the tooltip to the top right.
<pos:'bottom'> Aligns the tooltip to the bottom.
<pos:'bottom-left'> Aligns the tooltip to the bottom left.
<pos:'bottom-right'> Aligns the tooltip to the bottom right.
<pos:'left'> Aligns the tooltip to the left.
<pos:'right'> Aligns the tooltip to the right.

<button class="button" data-uk-tooltip="{pos:'bottom-left'}" title="">...</button>

NOTEYou can find more details about the tooltip here.

Tabs

This section shows how easy it is to create a tabbed navigation with different styles.

The Tab component consists of clickable tabs, that are aligned side by side.

Class Description
.uk-tab Add this class to a <ul> element to define the Tab component. Use <a> elements as tab items within the list.
.uk-active Add this class to a list item to apply an active state.
.uk-disabled Add this class to a list item to apply a disabled state.

The data-uk-tab attribute is required for two purposes. Firstly, it enables the responsive behaviour. If the parent container is too small to accomodate all tabs, they will be combined into a dropdown, toggled by a single tab, which represents the active tab item.

And secondly, its functionality is coupled to the Switcher component, which is necessary to dynamically transition through different contents using tabbed navigation.

<ul class="uk-tab" data-uk-tab>
  <li class="uk-active"><a href="#">...</a></li>
  <li><a href="#">...</a></li>
  <li><a href="#">...</a></li>
  <li class="uk-disabled"><a href="#">...</a></li>
</ul>

There are many more options and layouts available for the tabs, for example centered tabs, tabs on the left, tabs on the right, etc. You will find all these details on the UIkit website.

NOTEYou can find more details and options about the lightbox here.

Accordions

This section shows how easy it is to create a list of items, allowing each item's content to be expanded and collapsed by clicking its header.

To create an Accrodion, add the uk-accordion class and the data-uk-accordion attribute to a container element. Add the uk-accordion-content class to each of the content sections within the container. Finally, add the uk-accordion-title class to any element, like a heading, above the content section to create a toggle.

Heading 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Heading 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Heading 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

<div class="uk-accordion" data-uk-accordion>

  <h3 class="uk-accordion-title">...</h3>
  <div class="uk-accordion-content">...</div>

  <h3 class="uk-accordion-title">...</h3>
  <div class="uk-accordion-content">...</div>

  <h3 class="uk-accordion-title">...</h3>
  <div class="uk-accordion-content">...</div>

</div>

NOTEYou can find more details and options about the accordion here.

UIkit

The things you see here, in the Typography page, are just a quick overview of the most commonly used elements. There are actually many, many more cool things that you can use, like Utility classes, Overlays, Text Styles, Switchers, Toggles, Scrollspy, Smooth scroll, Dynamic Grids, Sliders, Slidesets, Slideshows, Parallax, Sticky elements and more!

UIkit is a lightweight and modular front-end framework for developing fast and powerful web interfaces. It comes with a wide range of reusable and combinable components. All UIkit classes are namespaced, so they won't interfere with other frameworks and extensions you might be using.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach, każda osoba pragnąca podpisać umowę o pracę w szkole na stanowisku nauczyciela religii powinna posiadać imienne skierowanie wydane przez biskupa diecezjalnego (misję kanoniczną).
Wypełnione Podanie o wydanie misji kanonicznej (lub jej przedłużenie) – potwierdzone przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się placówka oświatowa – należy złożyć w Wydziale Katechetycznym.
Złożenie Podania jest równoznaczne z deklaracją nauczania zgodnego z nauczaniem Magisterium Kościoła Katolickiego oraz Zasadami pełnienia posługi katechetycznej w Diecezji Opolskiej.

Pobierz formularz podania o misję kanoniczną pdf icon

Pobierz kartę informacyjną katechety (wypełniają osoby, które dopiero rozpoczynają pracę jako katecheta w Diecezji Opolskiej) pdf icon

 

 

Rok 2019

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ

2 września – Rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego 2019/20.

6 września – Dzień Katechety i Nauczyciela w Diecezji Opolskiej, Opole, ul. Drzymały 1a.
Program:
- 16.30 Eucharystia w kościele seminaryjnym
- 17.30 Przerwa na kawę
- 18.00 Wykład: „Budowanie relacji katecheta-uczeń, katecheta-rodzic” – s. Maria Kwiek USJK
- 19.00 Koncert ks. Macieja Czaczyka – laureata drugiej edycji Must Be The Music
- 19.30 Komunikaty Wydziału Katechetycznego

12 września – Warsztat dla Księży neoprezbiterów: „Jak rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, by uniknąć problemów w szkole?”, dr Piotr Dobrowolski, Wydz. Teol. UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.30.

12 września – Konsultacje dla nauczycieli rozpoczynających kolejne stopnie awansu zawodowego, Wydz. Teol. UO, Opole, ul. Drzymały 1a:
- na mianowanego: dr Edyta Bem, rozpoczęcie godz. 16.30,
- na dyplomowanego: dr Edyta Bem, rozpoczęcie godz. 17.15.

12 września – Konsultacje dla nauczycieli rozpoczynających kolejne stopnie awansu zawodowego, Wydz. Teol. UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 18.00:
- na kontraktowego: doradca metodyczny dr Piotr Dobrowolski.

15-22 września – IX Tydzień Wychowania pod hasłem „Zamieszkać razem z Jezusem”.

25 września – Warsztat: „Katecheza Systemowa”, (3 godz.), mgr Waldemar Wczasek, mgr Piotr Bechta, Opole, Plac Katedralny 4a, Dom Katechetyczny, godz. 16.00.

30 września:
– Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursach w roku szkolnym 2019/20: OTK Przemyśl 2020, DKWR ŻAK oraz DKWR dla Szkół Branżowych (udziału w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym – Opole 2020 nie trzeba zgłaszać w Wydziale Katechetycznym – zob. Regulamin).
– Termin nadsyłania zgłoszeń na Rekolekcje i Dni Skupienia w I semestrze.

PAŹDZIERNIK

9 października – Warsztat: „Memy w przekazie religijnym”, (3 godz.), dr Piotr Wajs, Opole, ul. Licealna 3, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1, godz. 16.00.

13 października – XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.

17 października – Etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2020.

19 października – Warsztat: „Nasz dom małym kościołem. Budowa małego naszego domku z papieru, klocków, patyczków itd.”, (5 godz.), s. Michaela Błachut ISSM, Opole, Plac Katedralny 4a, Dom Katechetyczny, godz. 9.00.

31 października – Termin zgłaszania szkół do udziału w Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie – 6 edycja: „Polski alpinizm i himalaizm”.

LISTOPAD

6 listopada – Warsztat: „Komunikacja Systemowa”, (4 godz.), mgr Waldemar Wczasek, mgr Piotr Bechta, Opole, Plac Katedralny 4a, Dom Katechetyczny, godz. 16.00.

13 listopada – Etap szkolny „Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie” – 6 edycja: „Polski alpinizm i himalaizm”.

16 listopada – Warsztat dla nauczycieli szkół specjalnych: „Katecheza Dobrego Pasterza”, (4 godz.), mgr Irena Polaczek, mgr Anna Kupińska, mgr Maria Ludwig, (4 godz.), Opole, ul. Czaplaka 1, „Stara Księgarnia”, godz. 9.00.

19 listopada – Etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Branżowych I Stopnia 2020.

23 listopada – Dzień skupienia dla Katechetów, Ozimek, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Częstochowska 8,  prowadzący: ks. mgr Mateusz Dąbrowski, rozpoczęcie: godz. 10.00.

27 listopada – Warsztat: „Jezus w filmie: apokryfy i herezje. Wykorzystanie filmu w katechezie” (4 godz.), ks. dr hab. Marek Lis, Opole, ul. Drzymały 1a, Wydział Teologiczny, godz. 16.00.

29 listopada – 1 grudnia – Rekolekcje dla Katechetów, Góra św. Anny, Dom Pielgrzyma, prowadzący: ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, rozpoczęcie: godz. 18.00.

GRUDZIEŃ

4 grudnia  – Etap szkolny XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej – Przemyśl 2020. Uwaga zmiana terminu na 04.12.2019.

5 grudnia – Etap finałowy „Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie” – 6 edycja: „Polski alpinizm i himalaizm”; Opole, ul. Drzymały 1a, Aula seminaryjno-akademicka.

7 grudnia – Dzień skupienia dla Katechetów szkół specjalnych, Ligota Turawska, ul. Główna 34, Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, prowadzący: ks. dr Sławomir Pawiński, rozpoczęcie: godz. 10.00.

10 grudnia – Etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2020. Uwaga zmiana terminu na 10.12.2019.

12 grudnia – Konferencja i gala wręczenia nagród laureatom „Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie” – 6 edycja: „Polski alpinizm i himalaizm”; Aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Prószkowska 76.

14 grudnia – Dzień skupienia dla Katechetów, Domecko, Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP, ul. Cmentarna 12,
prowadzący: ks. Adam Kondys, rozpoczęcie: godz. 10.00.
    
23 grudnia-1 stycznia – Zimowa przerwa świąteczna.

Rok 2020

STYCZEŃ

6 stycznia – Orszak Trzech Króli, Opole.

11 stycznia – Warsztat: „Zachować twarz. Sytuacje stresowe – jak sobie radzić?”, (3 godz.), mgr Magdalena Sawicka, Opole, Plac Katedralny 4a, Dom Katechetyczny, godz. 10.00.

13-26 stycznia – Ferie zimowe dla województwa śląskiego.

31 stycznia
– Termin nadsyłania zgłoszeń na Rekolekcje i Dni Skupienia w II semestrze.
– Termin nadsyłania prac na finał Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2020.
 

LUTY

1 lutego – Warsztat: „Wykorzystanie interaktywnej platformy Kahoot do tworzenia quizów na lekcjach religii”, (4 godz.), mgr Anna Świtała, Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 94,  godz. 10.00.

6 lutego – Warsztat: „Czym jest prawda? Dlaczego mówienie o niej jest tak ważne…?”, (3 godz.), mgr Karol Fromont, Opole, Plac Katedralny 4a , Katedralny Dom Katechetyczny, godz. 16.00.

8 lutego – Dzień skupienia dla Katechetów pracujących w przedszkolach, Opole-Metalchem, Parafia pw. Chrystusa Króla, ul. Irydowa 23, prowadzący: ks. Jarosław Staniszewski, rozpoczęcie: godz. 10.00.

10-23 lutego – Ferie zimowe dla województwa opolskiego.

27 lutego – Warsztat: „Skuteczna komunikacja w szkole a konflikt”, (4 godz.), ks. dr. hab. Paweł Landwójtowicz, Opole, ul. Drzymały 1a, Wydział Teologiczny UO, godz. 16.00 - przeniesiony, nowa data warsztatu - 14 maj 2020, czwartek.

MARZEC

2 marca – Konferencja przedmiotowo-metodyczna w Otmuchowie, godz. 16.00.

3 marca – Konferencja przedmiotowo-metodyczna w Raciborzu, godz. 16.00.

4 marca – Konferencja przedmiotowo-metodyczna w Kluczborku, godz. 16.00.

4 marca – Etap diecezjalny XXX Olimpiady Teologii Katolickiej – Przemyśl 2020.

5 marca – Konferencja przedmiotowo-metodyczna w Opolu, godz. 16.00.

6-8 marca – Rekolekcje dla Katechetów, Otmuchów, ul. Rynek 38, Dom Miłosierdzia, prowadzący: ks. Tomasz Szczeciński, rozpoczęcie: godz. 18.00.

9 marca – Konferencja przedmiotowo-metodyczna w Strzelcach Opolskich, godz. 16.00.

10 marca – Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2020.

14 marca – Dzień skupienia dla Katechetów, Racibórz, Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego – Annuntiata, ul. Starowiejska 152, prowadząca: s. Dolores Dorota Zok SSpS, rozpoczęcie: godz. 10.00 - (odwołany - nowy termin zostanie podany w późniejszym czasie).

21 marca – Warsztat dla Katechetów szkół specjalnych: „Kieszonkowy gadaczek”, (4 godz.), mgr Jolanta Stankiewicz, Strzelce Opolskie, ul Kołłątaja 9, Parafia św. Wawrzyńca (Dom Katechetyczny), godz. 10.00 - (odwołany - nowy termin zostanie podany w późniejszym czasie).

KWIECIEŃ

9-14 kwietnia - Wielkanocna przerwa świąteczna

15 kwiecień – Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę została odwołana.

16-18 kwietnia – Finał ogólnopolski XXX Olimpiady Teologii Katolickiej – Przemyśl 2020. Termin ten został odwołany, czekamy na decyzję organizatorów na kiedy przeniesiono finał.

23 kwietnia – Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Branżowych 2020, Wydział Teologiczny, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 11.00. (Etap finałowy został odwołany).

25 kwietnia – Warsztat: „Co łączy opis stworzenia świata i opowiadanie o przejściu przez Morze Czerwone? W oparciu o zagadnienia biblijne” (warsztaty biblijne), (4 godz.), ks. dr Łukasz Florczyk, Opole, ul. Drzymały 1a, Wydział Teologiczny UO, godz. 10.00. (odwołany - nowy termin zostanie podany w późniejszym czasie).

29 kwietnia – Warsztat: „Black mirros – czyli czy rozwój digitalizacji wpływa na nauczanie religii – czyli jak wykorzystać neurodydaktykę w katechezie?", (2 godz.), ks. mgr lic. Artur Juzwa, sala kominkowa parafii Matki Bożej w Raciborzu, ul. Jana Pawła II 6, godz. 18.30. (odwołany - nowy termin zostanie podany w późniejszym czasie).

MAJ

20-25 maja – Diecezjalna Pielgrzymka Szkół Jana Pawła II do Włoch - w tym terminie została odwołana pielgrzymka. Przeniesiona na inny termin.

28 maja – Uroczysta gala wręczenia nagród podsumowująca konkursy diecezjalne organizowane przez Wydział Katechetyczny, Opole, ul. Drzymały 1a, Aula seminaryjna, godz. 11.00 - gala odwołana.

CZERWIEC

8 czerwca – Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Opolskiej na Górę Św. Anny - pielgrzymka odwołana.

26 czerwca – Zakończenie roku szkolno-katechetycznego 2019/20.

29 czerwca - 1 lipca – Wakacyjne Rekolekcje dla Katechetów, Warmątowice, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”, ul. Olszowska 17, prowadzący: ks. Józef Krawiec, rozpoczęcie: godz. 18.00 (rekolekcje dla dojeżdżających – bez noclegów), rozpoczęcie: godz. 18.00.

29 czerwca - 1 lipca – Wakacyjne Rekolekcje dla Katechetów, Jasiona, „Pustelnia Eliasza” – Dom Formacyjno Rekolekcyjny, ul. Polna 14, prowadzący: ks. Roman Hosz, rozpoczęcie: godz. 18.00 (rekolekcje stacjonarne), rozpoczęcie: godz. 18.00.

LIPIEC

4 lipca – Wakacyjny Dzień Skupienia dla Katechetów, Olesno, Parafia Bożego Ciała, ul. Pieloka 5, prowadzący: ks. Tomasz Kornek, godz. 10.00.

lipiec – Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę.

28 lipca - 4 sierpnia – Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli i Katechetów do Gruzji.

 

1) DZIEŃ SKUPIENIA

23.11.19 (sobota) | Ozimek, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Częstochowska 8, 46-040 Ozimek.
Prowadzący: ks. mgr Mateusz Dąbrowski; Referent Kancelarii Kurii Diecezjalnej w Opolu, bloger, twórca kanału chrześcijańskiego „Serce i nerki”.
Opłata: 30 PLN.

2) REKOLEKCJE

29.11-01.12.19 (piątek-niedziela) | Góra św. Anny, Al. Jana Pawła II 7, 47-154 Góra św. Anny, Dom Pielgrzyma.
Tytuł rekolekcji: Słowo Boże światłem i mocą katechety i jego uczniów
Prowadzący: Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, kapłan Archidiecezji Przemyskiej, profesor KUL w Lublinie, Kierownik Katedry Ksiąg Historycznych, Prorockich i Dydaktycznych Starego Testamentu, wykładowca egzegezy Starego Testamentu w WSD w Przemyślu, rekolekcjonista.
Opłata: 220 zł.

3) DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH

07.12.19 (sobota) | Ligota Turawska, kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Główna 34, 46-046 Ligota Turawska.
Prowadzący Ks. dr. Sławomir Pawiński, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej, od lat związany z Ruchem Wiara i Światło.
Opłata 30 zł.

4) DZIEŃ SKUPIENIA

14.12.2019 (sobota) | Domecko, kościół pw. Niepokalanego Serca NMP, ul. Cmentarna 12, 46-070 Domecko.
Prowadzący: Ks. mgr-lic. Adam Kondys, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Domecku, wykładowca na Wydziale Teologicznym w Opolu; od 2019 roku odpowiedzialny za formację katechetów diecezji opolskiej. Współpracuje z radio DOXA prowadząc audycję na temat: „Hasła biblijne”.
Opłata: 30 zł.

5) DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW UCZĄCYCH W PRZEDSZKOLACH

08.02.2020 (sobota) | Opole, kościół pw. Chrystusa Króla, ul. Irydowa 23, 45-655 Opole
Prowadzący: Ks. mgr Jarosław Staniszewski, przez cztery lata był duszpasterzem młodzieży, proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Opolu-Metalchem.
Opłata: 30 zł.

6) REKOLEKCJE

6-8.03.2020 (piątek-niedziela) | Otmuchów, Rynek 38, Dom Miłosierdzia. Prowadzący: ks. mgr-lic. Tomasz Szczeciński, egzorcysta diecezjalny.
Tytuł rekolekcji: Stać się uczniem Królestwa
Opłata: 180 PLN.

7) DZIEŃ SKUPIENIA - odwołany (ewentualny nowy termin będzie podany w późniejszym czasie)

14.03.2020 (sobota) | Racibórz, ul. Starowiejska 152 (Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego - Annuntiata).
Prowadząca: Siostra Dolores Dorota Zok, wieloletnia misjonarka, obecnie przełożona prowincjalna Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego.
Opłata 30 zł.

8) REKOLEKCJE - odwołane

29.06-01.07.2020 (poniedziałek – środa) | Warmątowice, ul. Olszowska 17, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”.
Dojazd: ze Strzelec Opolskich, jadąc w stronę Bytomia, Gliwic i autostrady A4, trzeba dojechać aż do ronda poza miastem a następnie jechać w kierunku autostrady A-4. Jeszcze przed Sieroniowicami, po lewej stronie drogi, w polach, będzie drogowskaz: „Barka.” Tam należy skręcić (w lewo) by dotrzeć do kompleksu zabudowań.
Prowadzący: ks. mgr Józef Krawiec, kapelan Stowarzyszenia „Barka”.
Tytuł rekolekcji: „Nowe myślenie – czy mam? czy jest właściwe?”
Opłata: 110 zł. Całość jest przeznaczona na potrzeby Stowarzyszenia „Barka”.
UWAGA: Rekolekcje są niestacjonarne (nie ma możliwości noclegu).

9) REKOLEKCJE - odwołane

29.06-01.07.2020 (poniedziałek – środa) | Jasiona, ul. Polna 14 , 47-330 Jasiona, Dom Formacyjny Diecezji Opolskiej Pustelnia Eliasza
Tytuł rekolekcji: Doświadczenie modlitwy u Ojców Pustyni
Prowadzący: Ks. mgr Roman Hosz, rekolekcjonista, kierownik duchowy, Dyrektor Domu Formacyjnego Diecezji Opolskiej Pustelnia Eliasza
Koszt 220 zł.
UWAGA: Nie ma możliwości uczestnictwa w rekolekcjach bez nocowania.

10) DZIEŃ SKUPIENIA - aktualny

04.07.2020 (sobota) | Olesno, ul. Pieloka 5, 46-300 Olesno, kościół Bożego Ciała.
Prowadzący: Ks. mgr Tomasz Kornek, wikariusz w Parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie, ewangelizuje przez media, zaangażowany w pracę z młodzieżą.
Koszt 30 zł.


INFORMACJE | ZGŁOSZENIA

▪ Dzień skupienia rozpoczynamy o godz. 10.00, kończymy tego samego dnia ok. godz. 14.30. W trakcie Dnia Skupienia nie zapewniamy pełnego posiłku.
▪ Rekolekcje rozpoczynamy w dniu przyjazdu o godz. 18.00, a kończymy w dniu wyjazdu po obiedzie.
▪ Prosimy o punktualne przybycie!
▪ Opłatę za udział w rekolekcjach dokonuje się po przyjeździe na miejsce, u prowadzącego.
▪ Zgłoszenie udziału w Rekolekcjach i Dniach Skupienia dokonujemy tylko drogą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1. klikamy w link albo skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej
2. wypełniamy wymagane pola formularza
3. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
4. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zgłoszenie zostało przeprowadzone pomyślnie.

Odpowiedzialny za formację katechetów:
ks. Adam Kondys – biblista, wykładowca na Wydziale Teologicznym UO, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Domecku, ojciec duchowny katechetów.