Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

oferta warsztatowa 2020Powołanie Katechety charakteryzuje się również koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, zdobywaniem nowych umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i swojej osobowości. Celem warsztatów jest również inspirowanie Katechetów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przedstawiamy ofertę metodyczną dla Katechetów na rok szkolny 2020/2021. Zamieszczamy również dokładny opis zgłaszania się na warsztaty. Ukończenie każdej formy warsztatowej zostaje potwierdzone zaświadczeniem.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami związanymi z zapisami, wystawianiem potwierdzenia dokonania opłaty oraz przestrzeganiem terminów.

warsztat Warsztat dla księży neoprezbiterów

Temat: Jak rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, by uniknąć problemów w szkole?

Adresaci: Księża neoprezbiterzy.
Treści: praktyczna pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, wskazówki: jak spisać kontrakt, jakie są zadania i obowiązki katechety w szkole, jak należy przygotować rozkład materiału na rok szkolny z wykorzystaniem podstawy programowej i podręcznika.
Prowadzący: dr Piotr Dobrowolski, wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
Termin realizacji: 10 września 2020, czwartek
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Opłata: 50 zł
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4

warsztat

Warsztat nr 1

Temat: Zdalne sprawdzanie wiadomości na lekcji religii w platformie Classroom

Adresaci: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: Nauczanie zdalne stało się jedną z form pracy nie tylko katechety. Jedną z najpopularniejszych platform do nauki zdalnej jest Google Classroom. Praca wykonywana zdalnie potrzebuje jednak narzędzi do sprawdzenia wiedzy. Platforma Classroom umożliwia zastosowanie różnych metod monitorujących wiedzę zdobywaną przez uczniów. Warsztat ma na cele wskazanie różnych możliwości od sprawdzania prac plastycznych po testy z automatycznym podliczeniem punktów i przesłaniem uczniowi ewaluacji popełnionych błędów. Warsztaty mają na celu ukazanie możliwości i przykładów (1 godzina) oraz praktyczne ćwiczenia w tworzeniu i zastosowaniu metod sprawdzania wiedzy (2 godziny).
Prowadzący: dr Piotr Wajs – doktor w zakresie komunikacji religijnej,  nauczyciel religii, informatyki i przedsiębiorczości w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Opolu. Autor książki: „Portale społecznościowe jako przestrzeń głoszenia słowa Bożego. Teoria i praktyka”, Warszawa 2019, współautor książki „Mosty nie mury. 5 lat pontyfikatu Franciszka” oraz artykułów dotyczących mediów społecznościowych i ich zastosowania w Kościele.
Termin realizacji: 8.10.2020, czwartek
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Miejsce: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Opolu, ul. Licealna 3
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 17 (w przypadku dużego zainteresowania możliwy dodatkowy termin).

warsztat

Warsztat nr 2

Temat: Tworzenie treści video na potrzeby katechezy

Adresaci: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: Warsztaty mają na celu ukazanie możliwości tworzenia i nagrywania filmików oraz pokazanie przykładów i zastosowania metod w pracy katechetycznej. W ramach warsztatu omówione zostaną kwestie techniczne, z propozycjami konkretnych rozwiązań oraz merytoryczne, w oparciu o aktualne trendy z zakresu komunikacji wizualnej.
Prowadzący: ks. Mateusz Buczma - ukończył warsztaty medialne w ramach Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów; pracował w biurze prasowym w trakcie ogólnopolskich wydarzeń ewangelizacyjnych; współpracował z Radiem Doxa, TVP3 Opole i portalem wiara.pl
Termin realizacji: 21.10.2020, środa. Przeniesiony na termin 7.11.2020
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Miejsce: Forma zdalna
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 30

warsztat

Warsztat nr 3

Temat: Budowania szopek Bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych

Adresat: Katecheci, nauczyciele uczący w szkołach podstawowych, przedszkolach i świetlicach
Treści: Tradycje budowania szopek Bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych w świetle Listu Apostolskiego Admirabile signum Ojca św. Franciszka o znaczeniu i wartości żłóbka. Rozwijanie wrażliwości estetycznych, pobudzanie inwencji twórczej i kształtowanie postawy wobec tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.
Prowadzący: s. mgr Michaela Błachut - katechetka w archidiecezji katowickiej z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, od lat współpracuje z ogólnopolskim czasopismem WENA. Przez wiele lat prowadzi warsztaty w diecezji opolskiej, katowickiej, warszawskiej.
Termin realizacji: 24.10.2020, sobota. Przeniesiony na 28.11.2020.
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny Opole, Pl. Katedralny 4
Liczba godzin: 4
Koszt: 90 zł
Maksymalna liczba uczestników: 30

warsztat

Warsztat nr 4

Temat: Opis stworzenia świata i opowiadanie o przejściu przez Morze Czerwone – warsztaty biblijne

Adresat: Katecheci świeccy, księża, siostry zakonne i wszyscy inni nauczyciele, którzy są zainteresowani tą problematyką
Treści: Celem warsztatów biblijnych jest zapoznanie słuchaczy z dwoma źródłami, które m.in. występują w Księdze Rodzaju – źródłem jahwistycznym i kapłańskim. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, skąd się wzięło święte imię Jahwe oraz zapoznają się z czterema tekstami biblijnymi: kapłańskim poematem o stworzeniu świata, kapłańskim opowiadaniem o przejściu przez Morze Czerwone, jahwistycznym przekazem o stworzeniu świata i jahwistyczną relacją o wydarzeniach nad Morzem Czerwonym. Wszystkie te teksty zostaną szczegółowo omówione, pogrupowane i zestawione ze sobą. W ten sposób słuchacze będą mogli zaobserwować główne motywy teologiczne, które przyświecały autorom przy pisaniu swoich tekstów. Podczas warsztatów przewidziano również praktyczne ćwiczenia.
Prowadzący: ks. dr Łukasz Florczyk - biblista, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Współpracuje z radiem DOXA, w audycji „Alfa i Omega” wyjaśniając hasła biblijne
Termin realizacji: 7.11.2020, sobota. Przeniesiony na II semestr - dokładny termin zostanie ustalony w późniejszym czasie.
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4
Koszt: 60 zł
Maksymalna liczba uczestników: 40
Co zabrać ze sobą? Pismo Święte oraz pisaki/flamastry w trzech różnych kolorach.

warsztat

Warsztat nr 5

Temat: Narzędzia multimedialne w pracy stacjonarnej i zdalnej w katechezie

Adresaci: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: Wykorzystanie platformy Quizizz do tworzenia quizów na lekcjach i w pracy zdalnej z uczniem: tworzenie własnych quizów lub korzystanie z bogatych zasobów dostępnych w bazie platformy (program w podstawowej wersji jest bezpłatny). Quizy można wykorzystać przy powtórzeniach i wprowadzaniu nowych tematów, w pracy zdalnej (również z najmłodszymi uczniami), quizy można uzupełniać zdjęciami, grafikami itp.
Przedstawienie narzędzi internetowych Canva (plakaty, zakładki itp.), WordArt (chmury wyrazowe), CopyPasteDesign (grafiki, plansze, mapy myśli) i możliwości ich zastosowania w katechezie.
Warsztaty odbędą się przy komputerach, można przynieść własny laptop z dostępem do Internetu.
Prowadzący: mgr lic. Anna Świtała - nauczyciel religii i j. niemieckiego w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Termin realizacji: 17.11.2020, wtorek
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Miejsce: Forma zdalna.
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł
Liczba uczestników: 20

warsztat

Warsztat nr 6

Temat: Skuteczna komunikacja oraz strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole

Adresat: Katecheci, zainteresowani nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół
Treści: Celem warsztatów będzie zaprezentowanie głównych zasad komunikacji interpersonalnej w szkole w perspektywie konfliktów. Podjęte zostaną następujące zagadnienia: cechy dobrej komunikacji; informacja zwrotna, konflikt, przykładowe sytuacje konfliktowe w szkole; strategie rozwiązywania konfliktów. Ponadto w ramach praktycznych ćwiczeń słuchacze będą mieli możliwość wypracowania umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji konfliktowych, zarządzania nimi i konstruktywnym ich rozwiązywaniem.
Prowadzący: ks. prof. Paweł Landwójtowicz, teolog pastoralista, terapeuta, doradca rodzinny, dyrektor Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu
Termin realizacji: 18.11. 2020, środa. Przeniesiony na II semestr - dokładny termin zostanie ustalony w późniejszym czasie.
Godzina rozpoczęcia: 16.00 (obowiązkowa obecność na całym warsztacie od 16.00 do 19.00 bez spóźniania się)
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4
Koszt: 60 zł
Maksymalna liczba uczestników: 20

warsztat

Warsztat nr 7

Temat: Porządek na katechezie. Dyscyplina

Adresat: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: Podczas trwania warsztatu zostaną poruszone następujące treści: diagnoza trudnych zachowań uczniowskich, cele działań wychowawczych, rola zasad obowiązujących w klasie, rola budowania więzi z uczniami. Uczestnicy warsztatu poznają narzędzia i metody pracy, które pomagają w utrzymaniu ciszy i porządku w czasie prowadzenia lekcji.
Prowadzący: dr Zbigniew Barciński, pedagog i teolog. Autor programów szkoleń warsztatowych i publikacji metodycznych. Przez wiele lat stały współpracownik miesięcznika „Katecheta”. Trener Stowarzyszenia Pedagogów NATAN. Przeprowadził kilkaset szkoleń dla katechetów i nauczycieli (w Polsce, Ukrainie, Rosji, Litwie, Białorusi).
Termin realizacji: 05.12.2020, sobota
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  ul. Drzymały 1a
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Liczba godzin: 5
Koszt: 90 zł
Maksymalna liczba uczestników: 35

warsztat

Warsztat nr 8

Temat: Komunikacja wspomagająca i alternatywna. "Kieszonkowy Gadaczek"  

Adresat: Nauczyciele szkół specjalnych, pedagodzy pracujący z osobami z problemem w komunikacji.
Treści: Warsztat jest omówieniem i pokazaniem jak wykorzystać w komunikacji AAC telefoniczne narzędzie Gadaczek.  Warsztat pomocny może być pomocą dla osób pracujących metodami AAC (w trakcie warsztatu katecheci dowiedzą się też różnych metod pracy zdalnej dla szkoły specjalnej).
Prowadzący: mgr Jolanta Stankiewicz – katecheta i logopeda, ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej m.in. „Alternatywne Sposoby Porozumiewania się Dzieci Niepełnosprawnych – I, II stopień”, „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWIK w terapii i edukacji dzieci niemówiących”, „The Grid 2”
Termin realizacji: 9.01.2021, sobota. Warsztat został odwołany.
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Dom Katechetyczny, Parafia św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, ul. Kołłątaja 9
Liczba godzin: 3
Koszt: 60 zł
Maksymalna liczba uczestników: 35
UWAGA: Prosimy o zabranie ze sobą telefonu komórkowego lub tabletu.

warsztat

Warsztat nr 9

Temat: Interwencja wychowawcza w trudnej sytuacji

Adresat: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: Podczas trwania warsztatu zostaną poruszone następujące treści: analiza konkretnego przypadku (projekt interwencji, dramowe ćwiczenie interwencji, ocena rzeczywistej interwencji), wnioski na temat skutecznych interwencji wychowawczych.
Prowadzący: dr Zbigniew Barciński, pedagog i teolog. Autor programów szkoleń warsztatowych i publikacji metodycznych. Przez wiele lat stały współpracownik miesięcznika „Katecheta”. Trener Stowarzyszenia Pedagogów NATAN. Przeprowadził kilkaset szkoleń dla katechetów i nauczycieli (w Polsce, Ukrainie, Rosji, Litwie, Białorusi).
Termin realizacji: 13.03.2021, sobota
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 5
Koszt: 90 zł
Maksymalna liczba uczestników: 35

warsztat

Warsztat nr 10

Temat: Współczesna muzyka jako narzędzie pracy z młodzieżą. Młodzi w świecie hip-hopu

Adresat: Katecheci pracujący w klasach 6,7,8, a także szkołach ponadpodstawowych
Treści: Celem warsztatów będzie nie tylko przedstawienie historii hip-hopu czy też najważniejszych elementów tej kultury, ale nade wszystko nauka podstaw rymowania czy też pokazanie przykładów raperów chrześcijańskich, których twórczość można wykorzystać na lekcji religii.
Prowadzący: Kacper „Kacu” Gudzikowski, pedagog, biblista, raper. Od ponad 10 lat pracuje z młodzieżą jako nauczyciel, animator kultury i wychowawca w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Przez 4 lata prowadził autorskie zajęcia biblijne i przygotowywał młodzież do bierzmowania w MOW w Stobrawie. Jako ewangelizator odwiedził dziesiątki szkół i parafii, dzieląc się świadectwem i swoim rapem. Prowadzący i gospodarz w filmach przygotowywanych na potrzeby programu “Katecheza 2.0”.
Termin realizacji: 17.04.2021, sobota
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Opole, Pl. Katedralny 4
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 30

warsztat

Warsztat nr 11

Temat: Jak wykorzystać neurodydaktykę w katechezie?

Adresat: Katecheci rejonu raciborskiego, wszystkich typów szkół
Treści: Podczas pracy z uczniem co raz częściej wydaje się nam, że nie mamy wspólnego języka, mając przy tym dobre chęci z obydwu stron. Dokładając do tego specyfikę języka religijnego, lekcje religii, chociaż bardzo dobrze przygotowane przez katechetę, stają się nużące dla słuchaczy. Czy nastąpiła jakaś zmiana w języku komunikacji? Warsztaty poświęcone wpływowi digitalizacji na zmianę widzenia świata, pozwalają próbować rozumieć podejście digital nativitis do linearnej koncepcji budowy stylu myślenia, a zarazem dodadzą odwagi w schrystianizowaniu nieuniknionych procesów cyfryzacji w edukacji.
Prowadzący: ks. mgr lic. Artur Juzwa - katecheta Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu, wizytator lekcji religii i koordynator ds. katechezy rejonu Racibórz
Termin realizacji: 21.04.2021, środa
Godzina rozpoczęcia: 18.30
Miejsce: sala kominkowa parafii Matki Bożej w Raciborzu, ul. Jana Pawła II 6
Liczba godzin: 2
Koszt: 60 zł
Maksymalna liczba uczestników: 40.

formularz FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zwracamy szczególną uwagę na dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego (proszę sprawdzić czy nie ma żadnych błędów, szczególnie w adresie mailowym) oraz o wpisaniu tytułu przelewu warsztatu z numerem szkolenia.

Najpierw za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się poniżej pod całą ofertą edukacyjną należy wybrać warsztat i wypełnić wszystkie pola formularza. Po wypełnieniu formularza klikamy na dole formularza w ikonkę "Prześlij". Po prawidłowym wypełnieniu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostałow wysłane, co jest jednoznaczne z zapisaniem się na wybrany warsztat. Formularz znajduje się na końcu oferty warsztatowej.

przelew

PRZELEW

Następnie uczestnik warsztatu dokonuje opłaty za warsztat za pomocą przelewu. Dzięki tej formie każdy kto zapisał się na warsztat oraz opłacił za wybraną formę szkolenia otrzyma na warsztacie oprócz zaświadczenia o uczestnictwie również dokument potwierdzający opłatę. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Liczba miejsc na każdy warsztat jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Dane potrzebne do przelewu:

Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
NIP 754-16-40-370
BANK PeKaO S.A. I O/OPOLE
67 1240 1633 1111 0000 2651 3656
Bardzo ważny jest tytuł przelewu: WARSZTAT nr ... (i tutaj piszemy numer wybranego warsztatu).

formularz

POTWIERDZENIE WPŁATY

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje dokument potwierdzający opłatę. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w odpowiednim miejscu proszę podać dokładne dane, na które zostanie wypisany dokument potwierdzający opłatę. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.