Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

DOBRE SŁOWO

Początek

DZIELENIE

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – tak można najprościej modlić się do niego. Do Boga co właśnie uśmiecha do nas się i niebo przybliżyć swoim dzieciom chce…….. do Boga, którego niejeden wstydzi się…”  - tą piosenką zawsze zaczynam naukę religii w pierwszej grupie przedszkolnej…. Bo czyż nie od tego wszystko się zaczęło? Czyż nie było na pierwszych stronach Biblii „…na nasz obraz...”? ( Rdz 1,26) I czy nie od tego rozpoczynamy każde spotkanie z Nim? Jedynym w Trójcy Świętej? Jednością doskonałą? Niejeden esej i niejedna rozprawka powstała już na temat tej jedności, ale czy nam nie wystarczy ta prosta wiara dziecka? Czy za wszelką cenę musimy ROZUMIEĆ? Przecież wystarczy po prostu przyjąć, uwierzyć…
Ojcowie Kościoła ten paradoks jedności-wielości Boga próbowali wyrazić w obrazach: Dwie czyniące ręce Boga Ojca to Syn i Duch Święty; jeśli Ojciec jest słońcem, to Jezus jest promieniem, a Duch Święty światłem i ciepłem; jeśli Ojciec jest źródłem, to Jezus rzeką, a Duch prądem; jeśli Ojciec jest mówiącym, to Jezus jest Słowem, a Duch towarzyszącym tchnieniem itp. Św. Augustyn napisze: „Kto zdoła pojąć Trójcę Wszechmogącą? Czy jest taki, kto by nie mówił o Niej, a jednak czy mówiąc naprawdę o Niej mówi? Rzadko trafia się dusza, która mówiąc o Niej, wie o czym mówi” (Wyznania III 5,11).
Choć Trójca Święta jest doskonałą jednością, to każda z Osób Boskich ma właściwy sobie sposób działania. Każda z Osób inaczej przemawia do naszego serca, pełni “inną funkcję" w prowadzeniu nas do zbawienia.
Otwórzmy więc nasze serca i dajmy się prowadzić z dziecięcą ufnością, jak wtedy, gdy jako dzieci przyjmujące chrzest święty oddaliśmy się Trójjedynej Miłości.

MODLITWA

Boże Ojcze w Trójcy Jedyny, który przez chrzest zanurzyłeś nas w swojej Miłości i obdarowałeś nas wiarą, prowadź nas każdego dnia Twoją drogą.

AUTOR

Iwona Lech-Nemś | Bąków