Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

konkurs otk plock 2021Diecezja Płocka wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2021/2022. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: "Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła". Jej adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Zgodnie z § 7 pkt 2 Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej przekazujemy pierwsze informacje dotyczące organizacji Olimpiady.

Uczestnicy Olimpiady prezentują rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii na IV etapie edukacyjnym. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.

formularzZGŁOSZENIE UDZIAŁU W OLIMPIADZIE

Zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie Teologii Katolickiej następuje przez wypełnienie formularza elektronicznego do 30 września 2021 r.

Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1. klikamy w poniższy link (zapisy zgodnie z regulaminem były możliwe do 30 września br.)
2. wypełniamy wymagane pola formularza
3. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
4. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zostało przeprowadzone pomyślnie.

warsztatI. REGULAMIN I i II STOPNIA W DIECEZJI OPOLSKIEJ

§1. Wstęp

1. Organizatorem eliminacji I i II stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej w Diecezji Opolskiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
2. Organizator eliminacji:
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
- rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
3. Eliminacje I i II stopnia odbywają się w formie pisemnej.
4. Czas przeznaczony na odpowiedź wynosi: na etapie I - 45 min., na etapie II - 45 min.
5. W przypadku poprawienia odpowiedzi błędnej, odpowiedź prawidłową uczeń parafuje swoim nazwiskiem. Odpowiedź bez podpisu jest nieważna.

§ 2. Eliminacje I stopnia - szkolne

1. Nauczyciele religii zgłaszający udział uczniów w OTK organizują eliminacje I stopnia i w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołują trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
2. Do eliminacji II stopnia (diecezjalnych) kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy uzyskali, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
3. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają w ciągu 7 dni protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do II stopnia eliminacji na adres Wydziału Katechetycznego.

§ 3. Eliminacje II stopnia - diecezjalne

1. Eliminacje II stopnia (diecezjalne) przeprowadzane są w Opolu.
2. Do finału ogólnopolskiego kwalifikują się trzej uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w eliminacjach II stopnia (diecezjalnych).
3. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc kwalifikujących do finału decyduje suma punktów z I i II stopnia eliminacji.
4. Diecezjalna Komisja Konkursowa w terminie siedmiu dni od dnia eliminacji zamieszcza wyniki na stronie: www.wk.diecezja.opole.pl

II. ETAPY OLIMPIADY

  • zawody I stopnia (etap szkolny) - 17 listopada 2021 roku, godz. 11.00
  • zawody II stopnia (etap diecezjalny) - 9 marca 2022 roku, godz. 11.00
  • zawody III stopnia (etap ogólnopolski) - 31 marca - 2 kwietnia 2022 roku

przelewIII. CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY

Celami ogólnymi olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi o miłosierdziu Bożym; z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o miłosierdziu Bożym oraz z osobą i przesłaniem Apostołki Miłosierdzia Bożego św. s. Faustyny Kowalskiej.
1. W zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: miłosierdzie, pojednanie, nawrócenie, przebaczenie; poznanie komplementarnej wiedzy z zakresu nauczania Kościoła o Miłosierdziu Bożym, poznanie biografii św. s. Faustyny Kowalskiej oraz jej  „Dzienniczka”.
2. W zakresie rozwijania umiejętności: wyjaśnienie historii rozwoju i recepcji w nauczaniu i życiu Kościoła prawdy o miłosierdziu Bożym; prezentacja biografii św. s. Faustyny Kowalskiej; praktyka w codzienności podstawowych form kultu Miłosierdzia Bożego; praktyka uczynków miłosierdzia.
3. W zakresie formacji osobowej: pogłębianie sensu sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii; uświadomienie, że doświadczenie miłosierdzia jest zaczynem żywotności i wolności, a także może przeciwdziałać skostnieniu, formalizmowi, przeciętności, zobojętnieniu i rutynie, które zagrażają elementom tworzącym strukturę i naturę  Kościoła;
4. W zakresie praktyki: wskazanie podstawowych dokumenty Magisterium Kościoła o miłosierdziu Bożym; uświadomienie wagi tych dokumentów; życie w codzienności prawdami o Bożym miłosierdziu; praktykowanie uczynków miłosierdzia.

warsztat IV. LITERATURA

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na oficjalnej stronie Olimpiady Teologii Katolickiej, gdzie można pobrać literaturę w wersji pdf www.otk.pl/literatura/

Etap Szkolny: Miłosierdzie Boga w historii zbawienia

Pismo Święte

1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wybrane fragmenty wraz z przypisami:
a) Łk 10, 25–37 (Miłosierny Samarytanin)
b) Łk 15, 1–7 (Przypowieść o zaginionej owcy)
c) Łk 15, 8–10 (Przypowieść o zagubionej drachmie)
d) Łk 15, 11–32 (Przypowieść o miłosiernym ojcu)

Magisterium Kościoła

1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: 210–221, 295, 410–412, 458, 604–605.
2. Benedykt XVI, Encyklika «Deus caritas est» o miłości chrześcijańskiej (25 grudnia 2005 r.), Wydawnictwo M, Kraków 2005. Wybrane numery: 26–29, 31–39.
3. Franciszek, „List apostolski «Misericordia et misera» na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia”, w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 12 (2016), s. 4–12.
4. Franciszek, „Homilia podczas nabożeństwa pojednania w Bazylice św. Piotra” (29 marca 2019 r.), w: https://ekai.pl/dokumenty/homilia-papieza-franciszka-podczas-nabozenstwa-pojednania-29-marca/ (dostęp: 04.12.2020 r.).
5. Jan Paweł II, „Kościół raduje się i dziękuje za wielkie dzieła Boże. Homilia wygłoszona podczas beatyfikacji ks. Stanisława Kazimierczyka, o. Ludwika z Casorii, m. Pauli Montal Fornes, m. Marii Angeli Truszkowskiej i s. Faustyny Kowalskiej” (18 kwietnia 1993), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 5–6 (1993), 13–15.
6. Jan Paweł II, „Dar Boży dla naszych czasów. Msza św. kanonizacyjna na placu św. Piotra. Kanonizacja św. Faustyny Kowalskiej” (30 kwietnia 2000 r.), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 6 (2000), s. 25–26.

Opracowania

1. Góralski Wojciech, Będziecie moimi świadkami, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1999.
2. Kowalska Faustyna, Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wydawnictwo Misericordia, Kraków 2020. Wybrane numery: 47–52, 180, 299–301, 326, 414, 476, 651, 699, 949, 965, 1074–1076, 1122, 1273, 1576–1578, 1605, 1693, 1728, 1743, 1745, 1784.
3. Lewicki Tomasz, „Ewangelia Miłosierdzia. Orędzie Jezusa w przekazie Łukaszowym”, w: Studia Płockie 38 (2010), s. 131–138.
4. Mróz Franciszek, „Szlakiem św. s. Faustyny Kowalskiej”, w: Peregrinus Cracoviensis 9 (2000), s. 23–39.

Etap Diecezjalny - Miłosierdzie Boże w posłudze Kościoła

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:

Magisterium Kościoła

1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: 981–983, 1323, 1422–1424, 1468–1470, 1846–1848.
2. Jan Paweł II, Encyklika «Dives in misericordia» o Bożym Miłosierdziu (30 listopada 1980 r.), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1980. Wybrane numery: 4, 12–14.
3. Jan Paweł II, List apostolski «Novo Millennio ineunte» na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (6 stycznia 2001 r.), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001. Wybrane numery: 49–52.
4. Franciszek, Bulla «Misericordiae vultus» ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia” (11 kwietnia 2015 r.), TUM, Wrocław 2015.

Opracowania

1. Kowalska Faustyna, Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wydawnictwo Misericordia, Kraków 2020. Wybrane numery: 91, 147, 486, 913–914, 1404, 1420, 1448, 1602, 1677, 1747, 1758, 1804, 1808.
2. Seweryniak Henryk, Bednarczyk Rafał, Ojcostwo i miłosierdzie. Biskup Leon Wetmański (1886–1941), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1999. Wybrane strony: 85–102.

Etap Ogólnopolski - Miłosierdzie w życiu chrześcijanina

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

Magisterium Kościoła

1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: 2299–2301, 2443–2449, 2462–2463.
2. Franciszek, „Na drodze «prostoty ewangelicznej». Nauka rekolekcyjna w bazylice św. Jana na Lateranie” (2 czerwca 2016 r.), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 6 (2016), s. 16–21.
3. Franciszek, „Rezerwuar miłosierdzia. Nauka rekolekcyjna w bazylice Matki Boskiej Większej” (2 czerwca 2016 r.), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 6 (2016), s. 22–26.
4. Franciszek, „Dobra woń Chrystusa i światło Jego Miłosierdzia. Nauka rekolekcyjna w bazylice św. Pawła za Murami” (2 czerwca 2016 r.), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 6 (2016), s. 27–33.

Opracowania

1. Kowalska Faustyna, Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wydawnictwo Misericordia, Kraków 2020. Wybrane numery: 20, 83, 367, 631, 635, 742, 1146, 1158, 1160, 1313, 1317, 1578, 1698, 1768.
2. Nowowiejski Antoni Julian, „List Pasterski na «Tydzień Miłosierdzia»”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 33 (1938), s. 404–406.
3. Nowowiejski Antoni Julian, „List pasterski w sprawie niesienia pomocy biednym”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 26 (1931), s. 313.
4. Wetmański Leon, Miłosierdzie. Konferencje wygłoszone na zebraniach Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia w Płocku, Wydawnictwo Księgarni Diecezjalnej „Caritas”, Płock 1939, reprint: Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2016. Wybrane strony: 106–149.
5. Witko Andrzej, Św. Jan Paweł II – papież Bożego Miłosierdzia, w: Odsłony miłosierdzia, red. Zofia Zarębianka, Katarzyna Dybeł, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2017, s. 65–75.