Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

konkurs artystyczny 2021Temat tegorocznego konkursu artystycznego to „W drodze do świętości – ulubiony patron”. Świętość to wyzwanie jakie stoi przed każdym chrześcijaninem, tak młodym jak i dojrzałym wiekiem. Stawia je przed nami wszystkimi – duchownymi i świeckimi – sam Bóg, gdyż mówi: „Bądźcie świętymi, bo i Ja jestem święty” (Kpł 11, 44).
Przed rokiem hasłem roku duszpasterskiego było wyznanie „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tytuł obecnego roku „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” zachęca nas, byśmy zadali sobie pytanie, jak wygląda nasze uczestnictwo we wspólnocie Kościoła i czy jesteśmy na drodze, która owocuje świętością. Wzór do naśladowania Jezusa oraz świadomego zaangażowania w życie i misję Kościoła dają nam liczni święci i błogosławieni z różnych epok i przeróżnych zakątków świata. Ich bezkompromisowa wiara w Boga, całkowite przylgnięcie do Jezusa, miłość okazywana innym osobom, a także wytrwałe zmaganie się z życiowymi przeciwnościami inspiruje nas, by tak jak oni trwać przy Bogu, starając się wydawać owoce, jakich oczekuje od nas Chrystus: „Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).

Wskazówki dla uczestników konkursu

Z pewnością każdy z nas ma swego ulubionego patrona, osobę świętą lub błogosławioną, która jest dla niego wzorem i przykładem do naśladowania, do której zwraca się o pomoc i wstawiennictwo u Boga, prosząc o odwagę i siły w trudnych chwilach. Święci i błogosławieni to ludzie, którzy żyli w konkretnych warunkach historycznych i wyróżniali się w sposób szczególny wiernością Chrystusowi i Jego nauce. A jeśli zachodziła taka potrzeba, zdolni byli tę wierność potwierdzić ofiarą z własnego życia. Studiując ich życie i drogę do świętości, często znajdujemy gotowe recepty, jak postępować w codziennym życiu, czym się kierować i na czym oprzeć swój świat wartości.
Pytania problemowe pomocne w wykonaniu pracy artystycznej:
- W jaki sposób mój ulubiony patron pomaga mi na drodze do świętości?
- Czego mogę nauczyć się od mojego ulubionego patrona?
- Dlaczego właśnie ta święta/błogosławiona osoba stała się moim ulubionym patronem?
- Jakie cechy mojego ulubionego patrona najbardziej mi imponują i inspirują mnie, by go naśladować?
- Co wyróżnia mojego ulubionego patrona spośród wielu innych świętych i błogosławionych?

warsztatREGULAMIN KONKURSU

Organizator

Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2024 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu pod patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu.

Temat konkursu

„W drodze do świętości – ulubiony patron”

Cele konkursu

• ukazanie uczestnikom w jaki sposób ulubiony patron – osoba święta lub błogosławiona – może sta-nowić wzór do naśladowania i pomoc na drodze do świętości
• popularyzowanie wśród uczniów świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego,
• inspirowanie dzieci i młodzieży do pogłębienia wiedzy na temat życia świętych i błogosławionych,
• ukazywanie pozytywnych wzorców postępowania,
• inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,
• rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznej uczniów,
• umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych.

Kategoria adresatów

• uczniowie szkół podstawowych kl. I-IV,
• uczniowie szkół podstawowych kl. V-VIII,
• uczniowie szkół ponadpodstawowych,
• uczniowie szkół specjalnych.

 Kategorie prac konkursowych – format prac

• klasy I-IV SP, klasy V-VIII SP, szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły specjalne – PRACA PLASTYCZNA (format A3), techniki malarskie np. rysunek, grafika, szkic, technika mozaikowa i inne.

Nagrody

• dyplomy i wyróżnienia,
• nagrody rzeczowe,
• nagrody książkowe.

formularzKonkurs odbywa się w dwóch etapach:

1. Etap szkolny

Udział uczniów w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym – Opole 2024 NIE WYMAGA wcześniejszego zgłoszenia w Wydziale Katechetycznym. Konkurs rozpoczyna się etapem szkolnym, którego termin wyznacza Komisja powołana przez dyrektora szkoły (na wniosek katechety lub nauczyciela innego przedmiotu). Niniejsza Komisja kwalifikuje do finału diecezjalnego od 3 do 5 najlepszych prac w ramach jednej katego-rii adresatów i wszystkie wybrane prace przesyła do Wydziału Katechetycznego do dnia 31 stycznia 2024 roku. Prace należy przesłać na adres:

Kuria Diecezjalna - Wydział Katechetyczny
(Konkurs Artystyczny)
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole

Po upływie podanego wyżej terminu prace nie będą przyjmowane! W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego. Nadesłane prace, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie (np. co do formatu) nie zostaną dopuszczone do finału diecezjalnego.
Każdy uczestnik, którego praca została zakwalifikowana do finału diecezjalnego, winien dołączyć do przesłanej pracy wypełniony formularz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku” (do pobrania w Załączniku – dot. zarówno ucznia, który nie jest pełnoletni, jak również ucznia pełnoletniego). Praca, do której nie zostanie dołączone wypełnione „Oświadczenie”, nie będzie dopuszczona do finału.
Wszystkie nadesłane prace konkursowe, wraz z prawami autorskimi, przechodzą na rzecz Wydziału Kate-chetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.

2. Etap diecezjalny

Dyrektor Wydziału Katechetycznego powołuje Komisję Diecezjalną, która ocenia prace i sporządza protokół z wykazem nagrodzonych i wyróżnionych prac i ich autorów. Oceniając walory artystyczne prac konkursowych Komisja Diecezjalna w szczególny sposób zwraca uwagę na:
• zgodność pracy z tematem,
• oryginalność i pomysłowość w podejściu do tematu,
• samodzielność wykonania,
• sposób przygotowania i wybór materiałów,
• ogólną estetykę pracy.
Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
• prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. I-IV (3 nagrody i 3 wyróżnienia),
• prace plastyczne szkół podstawowych kl. V-VIII (3 nagrody i 3 wyróżnienia),
• prace plastyczne uczniów szkół specjalnych (3 nagrody i 3 wyróżnienia),
• prace plastyczne uczniów szkół ponadpodstawowych (3 nagrody i 3 wyróżnienia),
• wyróżnienia specjalne: technika wykonania (3 wyróżnienia).
Protokół z wynikami zostanie opublikowany do 29 lutego 2024 r. na stronie: www.wk.diecezja.opole.pl

przelewUwagi końcowe

Prace plastyczne oraz plakaty, które w etapie szkolnym zostaną wyłonione do etapu finałowego (diecezjalnego), muszą być na odwrocie opatrzone Metryczką identyfikującą autora (do pobrania w Załączniku). Prace, które nie posiadają Metryczki, nie będą dopuszczone do finału.
Każda praca plastyczna winna być indywidualną pracą jednego ucznia (wyjątek stanowią uczestnicy reprezentujący szkoły specjalne, którzy mogą wykonywać pracę w parach). Ponadto, każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, praca nie będzie dopuszczona do finału.
Należy przestrzegać zasad dotyczących formatu prac – w przeciwnym razie praca nie zostanie dopuszczona do finału i nie będzie podlegać ocenie.
Komisja Diecezjalna nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas transportu.
Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów, nagród i pokonkursowym wernisażem odbędzie się podczas uroczystej Gali podsumowującej konkursy diecezjalne (dokładny termin zostanie podany w II semestrze).
Dostarczenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Dodatkowe informacje dot. konkursu artystycznego można uzyskać pod numerem tel. 77 / 44 32 103.

 Załączniki

Metryczka 2024 pdf icon
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych pdf icon
Oświadczenie osoby pełnoletniej pdf icon