Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

bierzmowanie informacjeW związku z reformą szkolnictwa oraz uwzględniającymi ją wytycznymi KEP, w okresie wdrażania reformy także przygotowanie do bierzmowania jeszcze przez kolejne dwa lata przyjmie „przejściową” formułę. W związku z tym w naszej diecezji:
•    w roku szkolnym 2018/2019 pierwszym rokiem przygotowania zostanie objęta klasa VI; drugim rokiem przygotowania – jednocześnie klasy VII i VIII szkoły podstawowej, trzecim rokiem przygotowania – klasa III gimnazjum. W roku 2019 bierzmowanie przyjmą tylko kandydaci z klas III gimnazjum;
•    w roku szkolnym 2019/2020 pierwszym rokiem przygotowania zostanie objęta klasa VI; drugim rokiem przygotowania – klasy VII, trzecim rokiem przygotowania – jednocześnie klasa VIII i I klasa szkoły średniej. W roku 2020 bierzmowanie przyjmą kandydaci z klasy VIII szkoły podstawowej i klasy I szkoły średniej;
•    od roku szkolnego 2020/2021 przygotowanie do bierzmowania odbywać się będzie w normalnym trybie, czyli w klasach VI, VII i VIII szkoły podstawowej.

nauczanie religia w przedszkoluW związku z pytaniami dotyczącymi organizacji religii w przedszkolu poniżej zamieszczamy materiały, które poruszają wybrane apsekty prawne dotyczące religii w przedszkolu. Przypomnijmy, że uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, Państwo zagwarantowało w art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego dnia 28 lipca 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę  religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych.

 Zapoznaj się z treścią materiałów. pdf icon

klasa w szkole

14 czerwca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1147)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 Zapoznaj się z treścią rozporządzenia. pdf icon

prawo nauczycielkaCo do zasady, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, nauczyciel religii nie może pełnić funkcji wychowawcy klasy. Z drugiej jednak strony pojawiaja się takie opinie ze strony Ministerstwa, jak wyrażona w piśmie Sekretarza Stanu DKOW-WEPW/GP-0401-195/12: "Przepis ograniczający  przyjmowanie wychowawstwa klasy nie dotyczy tych osób, które ucząc religii są jednocześnie w danej szkole nauczycielami innych przedmiotów, zatrudnionymi na podstawie ogólnych przepisów Karty Nauczyciela.

 Zapoznaj się z treścią rozporządzenia. pdf icon

lawki szkolaRamowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół zostały określone w formie odrębnych załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). Cała treść każdego załącznika stanowi zatem kompletny, odrębny ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły.

Każdy ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły zawiera zajęcia o różnym charakterze: po pierwsze takie zajęcia, których wymiar jest określony wprost w danym ramowym planie nauczania, po drugie takie zajęcia, których wymiar określają inne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.