Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Uwagi dotyczące przejścia na emeryturę nauczycielską (Pismo z ZUS w Warszawie)

W związku z utrwalonym orzecznictwem sądowym związanym z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13.06.2001 r. w sprawie uznania okresu nauczania religii w katechizacji parafialnej, w ramach stosunku pracy, przed dniem 25.10.1990 r., za pracę nauczycielską w rozumieniu art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela, a także dotyczącym zaliczenia okresu nauczania religii w ramach systemu oświatowego osobom nie otrzymującym wynagrodzenia w czasie od 1.09.1990 r. do 31.08.1997r. uprzejmie informuję:

AKTY PRAWNE PRZYDATNE W SZKOLE

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Oddział 1 Zawarcie umowy o pracę
Art. 25.
§ 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.
§ 2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.
Przepisy art. 251 stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Przepisy art. 251 stosuje się do umów o pracę zawartych lub zmienianych w sposób określony w tych przepisach od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Sytuacja katechetów - zwłaszcza księży i diakonów -nauczycieli religii w szkole, ustawa z dnia 18 lutego 2000 r.
Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. (Dz. U. Nr 19, póz. 239) wprowadzająca zmiany w Karcie Nauczyciela zrodziła wiele pytań i to nie tylko wśród księży. Pytania te są różnej natury. Warto może przestudiować ww. Ustawę zwracając uwagę na niektóre aspekty.

(Dz. Urz. MEN Nr 3 poz. 21)

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz.155, z 1993 r. Nr 83, poz. 380 i z 1999 r. Nr 67, poz. 753), w związku z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433, z 1994 r. Nr 5, poz. 19 i Nr 109, poz. 521 oraz z 1999 r. Nr 14, poz. 127) Konferencja Episkopatu Polski i Minister Edukacji Narodowej ustalają, co następuje:

(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 1993 r. Nr 6, p.21)

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155), w związku z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433) Konferencja Episkopatu Polski i Minister Edukacji narodowej ustalają, co następuje: